Fondita lanserar fonden Fondita Healthcare

Idag lanserar Fondita en ny fond – Fondita Healthcare. Fonden investerar i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande. Tom Lehto och Markus Larsson är fondens portföljförvaltare.

Kort om fonden

Fondita Healthcare investerar sina medel i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande. Fondens målsättning är att på lång sikt uppnå en god värdestegring genom att diversifiera sina placeringar i enlighet med fondlagen och fondens regler. Fonden investerar globalt men tyngdpunkten kommer att vara i europeiska och amerikanska bolag. Fonden har inga gränser för bolagens marknadsvärde och kommer att innehålla ca 25-30 aktier i portföljen. Fonden förvaltas enligt Fonditas beprövade förvaltningsfilosofi som bygger på ”stock picking”, dvs. aktieurvalsmetoden. Vi lägger extra vikt på att hitta bolag med en bevisad affärsmodell vilket ter sig i god lönsamhet, starka kassaflöden och sunda balansräkningar.

Varför skall man placera i Fondita Healthcare?

Hälsovårdssektorn har många drivkrafter som gynnar fondens utveckling på långt sikt. Åldrande befolkning, ökad välfärd, teknisk utveckling samt en låg priselasticitet. Dessa faktorer garanterar en ökad efterfrågan på mediciner och hjälpmedel, vilket gynnar bolagens resultat oberoende av konjunkturläge.

Till vem riktar sig fonden?

Fonden riktar sig till alla typer av placerare med en längre placeringshorisont, både stora institutioner och privata placerare. Bolagens natur anses vara mer defensiva än marknadens genomsnitt, vilket indikerar en lägre volatilitet i fonden. Hälsovårdssektorn växer i dagsläget snabbare än världsekonomin, vilket gynnar fondens långsiktiga värdestegring.

Ett intressant bolag

”Som ett exempel på våra favoritbolag är det värt att nämna danska Coloplast. Bolagets produkter är de bästa på marknaden. Bolaget har nyligen lanserat en ny kateter som är betydligt lättare att använda än de äldre modellerna. Detta gör livet enklare för en stor del människor och produkten kommer följaktligen ta en stor marknadsandel. Bolagets största produkt stomipåsar behövs tyvärr i större utsträckning bl.a. eftersom cancer ökar. För användarna är det är viktigt att påsarna inte syns, är lätta att använda och framför allt att de inte läcker. Coloplast har produkter som uppfyller alla dessa kriterier vilket leder till ökad försäljning.” – berättar portföljförvaltare Tom Lehto

Hur beaktas ESG-aspekterna i fonden?

I alla fonders investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed.

Atle Investment Management köper 32,5% av Alcur Fonder

Den 28 juni förvärvade Atle Investment Management* 32,5% av Alcur Fonder. Förvärvet innebär att Alcur fonder får frihet att fokusera helhjärtat på sina strategier i en miljö där all tid ägnas åt investeringar. Atle å sin sida tillhandahåller gemensamma principer kring riskhantering och regelefterlevnad.

Fonden ALCUR är en specialfond som kan beskrivas som en lång/kort absolutavkastande aktiefond. Fondens målsättning är att uppnå en god riskjusterad avkastning under alla marknadsförhållanden. Fonden jämför sig inte med något index utan med den riskfria räntan.

ALCUR SELECT är en specialfond som fokuserar på att investera i aktier i små- och medelstora bolag i Norden, med hög potential till given risk. Minst 50% av fondens tillgångar ska placeras i Sverige. Fonden kommer över tid ha en positiv nettoexponering mot marknaden. Fonden kan blanka. Fonden jämför sig inte med något index utan med den riskfria räntan (SSVX90 + 5 procentenheter). Att fonden är en specialfond innebär att innehaven kan koncentreras till färre än vad som gäller för en vanlig aktiefond. I fonden kan de 6 största positionerna utgöra 60 procent av fondens värde vid investeringstillfället.

*Atle Investment Management, tidigare Bure Financial Services  utgör en del av Bure som i sin tur äger 32,5% av Alcur Fonder.